Cennik

GRUPA JĘZYKOWA

 

JĘZYKI W GRUPIE

 

NA JĘZYK POLSKI

 

NA JĘZYK OBCY

 

I grupa językowa

 

angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

 

    od 40 zł

 

od 45 zł

 

II grupa językowa

 

ukraiński, czeski,  słowacki, włoski, hiszpański, białoruski

 

    od 40 zł

 

od 50 zł

 

III grupa językowa

 

niderlandzki, duński, portugalski, szwedzki, norweski, serbski, chorwacki, grecki, macedoński, litewski, łotewski,  rumuński, węgierski, słoweński, bułgarski

 

    od 65 zł

 

od 70 zł

 

 IV grupa językowa japoński, chiński, arabski, turecki, pozostałe języki     od 85 zł od 95 zł

Powyższa oferta ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Podane w tabeli ceny, są cenami netto za jedną stronę rozliczeniową.
Cena tłumaczeń przysięgłych ustalana jest indywidualnie.

 Przy wycenie zlecenia uwzględniamy przede wszystkim dwa czynniki:

ILOŚĆ TEKSTU, CZYLI JAK TO WYLICZAMY?

Ustawowo, strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego, to 1125 zzs, (znaków ze spacjami).
Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego, to 1800 zzs                                                                                                                                                                                Strona rozliczeniowa tłumaczenia specjalistycznego zwykłego, to 1600 zzs

Narzędzia do obliczania ilości znaków w dokumencie, znajdują się w większości używanych edytorów tekstu dostępnych w MS. Office, czy też w Open Office.

NASZ REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULUJĄCE ZASADY WSPÓŁPRACY KLIENTA Z BIUREM

1. Pod pojęciem Biuro, będziemy rozumieć firmę P.H.U. Fonte Leszek Kuliński z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 48. Biuro świadczy usługi na rzecz swoich klientów w zgodzie z niniejszym regulaminem.

Klientem w rozumieniu regulaminu, określamy firmę lub osobę prywatną, korzystającą z usług oferowanych przez Biuro. Zakładamy, że Klient podejmując współpracę, zapoznał się z niniejszym regulaminem.

2. Warunkiem wykonania tłumaczenia przez Biuro jest złożenie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną zlecenia, na wykonanie tłumaczenia. Treść zlecenia musi zawierać zapis świadczący o zapoznaniu się z treścią  regulaminu.

3. Zlecenie może zostać złożone przez Zleceniodawcę osobiście, przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, kurierem bądź przekazane na nośnikach elektronicznych. Biuro nie jest zobowiązane do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem, jeśli nie otrzyma podpisanego formularza zlecenia lub e-maila z potwierdzeniem od Klienta.

Istnieje możliwość przesłania formularza zlecenia, dostępnego na stronie www.tlumaczeniafonte.eu

4. Biuro wykonuje tłumaczenia w następujących trybach:

  • tryb zwykły – do 5 stron rozliczeniowych dziennie
  • tryb ekspresowy – od 5 do 10 stron w ciągu jednego dnia roboczego, (+ 50% ceny podstawowej)
  • tryb specjalny – powyżej 11 do 15 stron w ciągu jednego dnia roboczego, (+100% ceny podstawowej)
  • tryb pilny – powyżej 15 stron w tym samym dniu – stawkę Biuro ustala z Klientem indywidualnie

Powyższe dotyczy tylko tłumaczeń z pierwszej grupy językowej oraz języka ukraińskiego i rosyjskiego.

Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia, nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni, ustawowo wolnych od pracy. Jeśli zlecenie zostanie złożone po godz. 12.00 w danym dniu roboczym, termin jego realizacji liczony jest od dnia następującego po dniu złożenia zlecenia.

Powyższe tryby nie dotyczą tłumaczeń z/na języki rzadkie np. arabski, chiński, japoński, kazachski itp.

5. W przypadku dokumentów zawierających rysunki, schematy, wykresy i inne grafiki, jeśli Klient nie przekazał ich w wersji elektronicznej, która umożliwia edycję, Biuro nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. Wspomniane elementy mogą zostać odtworzone i uwzględnione w tłumaczeniu, po osobnym ustaleniu tego z Klientem.

6. W przypadku tłumaczeń zwykłych, Biuro przed przystąpieniem do wykonywania usługi, przekazuje Klientowi informację o jej cenie. Podstawą do wyceny jest liczba stron rozliczeniowych w tekście źródłowym.

Jedna strona rozliczeniowa liczy 1800 znaków łącznie ze spacjami.

Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.

Opłata minimalna pobierana jest za 1 stronę.

7. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Klient dokonał redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie poinformował o tym Biura i nie zlecił takiej usługi.

8. Za dzień oddania gotowego tłumaczenia, uznaje się dzień jego przesłania pocztą elektroniczną, nadania w placówce pocztowej, kurierem bądź odbiór osobisty przez Klienta.

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za dokument oraz za czas dostarczenia przesyłki od momentu nadania w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej.

9. Zlecenia, które są wykonywane w trybie zwykłym, bez wskazanej w zamówieniu godziny realizacji, są przekazywane Klientowi do godz. 17.00 w dniu ustalonym, jako termin realizacji zlecenia chyba, że Biuro umówiło się z Klientem inaczej.

10. Tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy w formacie, w jakim został dostarczony lub w innym, umówionym z Klientem.

11. W przypadku klientów indywidualnych, tłumaczenie jest przekazywane po uiszczeniu opłaty za tłumaczenie.

Przy płatności przelewem, liczy się wpływ należności na konto Biura.

W przypadku firm, wystawiana jest faktura za wykonaną usługę.

12. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie pilnym lub ekspresowym, Biuro zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy.

Może to wiązać się z wystąpieniem pewnych rozbieżności, stylistycznych itp.

13. Biuro zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, dotyczących Klienta, uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem.

Ujawnienie takich tekstów nastąpi wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.

14. Zlecenie może być odwołane jedynie w wyniku skutecznego poinformowania Biura o tym fakcie przez Klienta osobiście lub w formie pisemnej.

15. Odwołanie zlecenia przez Zleceniodawcę po godzinie 17.00 uznawane jest za skutecznie doręczone o godzinie 9.00 w następnym dniu roboczym.

16. W przypadku odwołania zlecenia pobierana jest opłata za wykonaną część tłumaczenia.

Na życzenie Klienta, tłumaczenie wykonane do momentu jego odwołania, zostanie mu przekazane.

17. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i usterki wynikające z przyczyn, na które Biuro nie ma wpływu, takie jak np. działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.

18. Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez Biuro z terminem płatności ustalonym z Klientem. Zleceniodawca uiszcza należność gotówką w siedzibie Biura lub przelewem na numer konta podany na fakturze.

19. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Biura do chwili uregulowania należności przez Klienta.

Wraz z dokonaniem płatności, Klient uzyskuje pełne prawa autorskie do tłumaczenia.

20. Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia.

21. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji otrzymanego zlecenia, bez podania przyczyny.

22. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przez Biuro przed dokonaniem zapłaty – w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim – jest uważane za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.

23. Ewentualne reklamacje Biuro przyjmuje w terminie do 7 dni od dostarczenia gotowego tłumaczenia.

Po upływie tego okresu, tłumaczenie uważane jest za przyjęte bez zastrzeżeń.

24. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej, bądź osobiście z odpowiednim uzasadnieniem.

25. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją uchybień występujących w tekście oryginału.

26. W przypadku uznania reklamacji za słuszną, Biuro wykonuje bezpłatną weryfikację tłumaczenia.

27. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych na specjalne życzenie Klienta w trybie przyspieszonym i ekspresowym nie będą uwzględniane. Składając zamówienie w tym trybie, Klient godzi się ponosić ryzyko wystąpienia błędów i uchybień w takich tłumaczeniach, związanych z brakiem czasu na dodatkową analizę i weryfikację przetłumaczonego tekstu.

28. Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem wadliwego tłumaczenia przez Biuro, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto, należnego za wykonanie tego tłumaczenia.

29. Wszystkie tłumaczenia niepoświadczone są archiwizowane i przechowywane przez Biuro przez 1 rok.

30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych        z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ POŚWIADCZONYCH

1. W przypadku tłumaczeń poświadczonych, Biuro może dokonać wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i podać przybliżoną kalkulację jego kosztów, jednak podstawą ostatecznego rozliczenia jest zawsze liczba stron wykonanego tłumaczenia, które mogą być znane dopiero po wykonaniu usługi.

2. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, strona tłumaczenia poświadczonego zawiera 1125 znaków, a każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia liczy się, jako całą.

3. Teksty do tłumaczenia poświadczonego można dostarczać osobiście, kurierem, pocztą lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że w przypadku niedostarczenia oryginału, tłumaczenie będzie zawierało wzmiankę, że zostało sporządzone z kopii dokumentu. Biuro dopuszcza możliwość okazania oryginalnego dokumentu przy odbiorze tłumaczenia.

4. W przypadku tłumaczeń poświadczonych, tekst tłumaczenia przekazywany jest Klientowi w formie wydruku w jednym egzemplarzu. Na życzenie Klienta, Biuro może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia poświadczonego za dodatkową opłatą.

5. Na życzenie Klienta, Biuro może przygotować skan tłumaczenia poświadczonego.

6. Za dzień oddania tłumaczenia, uznaje się dzień nadania w placówce pocztowej, kurierem, bądź dzień osobistego odbioru przez Klienta. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za dokument oraz za czas dostarczenia przesyłki, od momentu jej nadania w placówce pocztowej lub firmie kurierskiej.

Zachęcamy do skorzystania z formularza bezpłatnej wyceny dla tłumaczeń zwykłych, przysięgłych i specjalistycznych

Nie zawsze jedna strona dostarczonego nam tekstu jest równa jednej stronie gotowego tłumaczenia.
Wynika to zawsze z ilości znaków wynikającej z przekładu końcowego.