Zwrot podatku i inne świadczenia z zagranicy

 

Pracowałeś, bądź pracujesz legalnie za granicą?

Jeśli tak, to z twojego wynagrodzenia były lub są potrącane zaliczki na podatek dochodowy.
Najczęściej zaliczki te są pobierane w zbyt wysokich kwotach.
Nadpłacony podatek można jednak odzyskać i my pomożemy przeprowadzić cię przez ten proces, nie pobierając żadnych opłat.

Jesteśmy oficjalnym partnerem firmy Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. z Wrocławia, które to specjalizuje się w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku dochodowego dla wszystkich, którzy pracowali w takich państwach jak: Anglia, Holandia, Belgia, Niemcy, Irlandia czy Austria.

Przygotujemy wszystkie potrzebne dokumenty oraz pomożemy w uzyskaniu szeregu świadczeń i dodatków rodzinnych dostępnych w wymienionych krajach.                         Są to między innymi:

Kinderbijslag – zasiłek rodzinny w Holandii

Stanowi on formę pokrycia części kosztów związanych z wychowaniem i utrzymaniem dzieci. Jest on należny każdemu dziecku w wieku od 0 do 18 lat, przy czym dla dzieci w wieku 16 i 17 lat obowiązują inne reguły.
Na uwagę zasługuje też to, że zasiłek ten przysługuje również na dziecko adoptowane, przysposobione, pochodzące z rodziny zastępczej.
O tą formę pomocy mogą wnioskować wg. ustawy ”Algemene Kinderbijslagwet” pracownicy tymczasowi wykonujący pracę w Holandii, którzy podlegali podatkowi              od wynagrodzeń w tymże kraju.

Kinderopvangtoeslag – dodatek na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do żłobka lub przedszkola w Holandii

Aby otrzymać ten dodatek należy spełnić następujące kryteria:

– osoba starająca się musi posiadać obywatelstwo holenderskie lub ważne pozwolenie na pobyt w Holandii
– osoba starająca się oraz jej partner fiskalny muszą pracować; można również otrzymać ten dodatek, gdy osoba starająca się o niego nie pracuje, ale jest w trakcie nauki lub kursu, który mógłby zwiększyć jej szansę na zdobycie pracy
– osoba starająca się lub jej partner fiskalny ponoszą koszty związane z uczęszczaniem dziecka do żłobka lub przedszkola
– dziecko jest zameldowane pod tym samym adresem, co osoba ubiegająca się o dodatek
– dziecko osoby starającej się, uczęszcza do placówki opieki zarejestrowanej w urzędzie gminy, może to być placówka opieki dziennej, (kinerdagverblijf), placówka opieki po zajęciach szkolnych, (buitenschoolse opvang) lub inna forma opieki zarejestrowana w urzędzie gminy

Dodatek ten można otrzymać maksymalnie za 230 godzin w miesiącu.

Kindergeld – zasiłek rodzinny w Niemczech

Polacy pracujący w Niemczech mogą ubiegać się z niemieckiej Familienkasse o świadczenia pieniężne na dzieci. O tą pomoc można starać się do 4 lat wstecz. Od 2015 roku świadczenia na pierwsze i drugie dziecko wynoszą 188 € miesięcznie na dziecko. Dla trzeciego dziecka kwota ta zwiększa się do 194 €. Na każde kolejne dziecko można otrzymać 219 €. Od 2016 roku zasiłek wzrasta o 2 €.
Jeśli pracowało się w Niemczech przez rok i posiada się dwójkę dzieci, można otrzymać 4.512 €.

Kto ma prawo do Kindergeld?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje obywatelom Unii Europejskiej, którzy pracują lub prowadzą działalność gospodarczą         na terenie Niemiec.

Kindergeld przysługuje na dzieci zamieszkałe w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Meldunek dziecka na terenie Niemiec nie jest wymagalny.               Zasiłek przyznawany jest, co do zasady, na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Na dzieci, które ukończyły 18-ty rok życia, Kindergeld może być wypłacany dalej, aż do ukończenia 25 lat, jeżeli kontynuują naukę.

Może się zdarzyć, iż prawo do Kindergeld ma więcej niż jedna osoba. Może ono przysługiwać zarówno ojcu, jaki również matce, a w szczególnych przypadkach innej osobie wychowującej dziecko, np. dziadkowi. W takim przypadku urząd ustala, komu przysługuje zasiłek w pierwszej kolejności. Zgodnie z ustawodawstwem niemieckim zasiłek    na dziecko jest wypłacany temu rodzicowi lub opiekunowi, w którego gospodarstwie domowym pozostaje dziecko. Nie jest to jednak jedyne kryterium.
Uwzględnić należy jeszcze kwestię zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego w więcej niż jednym kraju, co zwykle ma miejsce w przypadku rodzin migrantów zarobkowych,   kiedy jeden z rodziców tymczasowo opuszcza kraj w celu podjęcia pracy zarobkowej w innym państwie. Zgodnie z zasadą zakazu kumulacji świadczeń socjalnych w Unii Europejskiej, pracownik migrujący będzie miał prawo do wyrównania świadczenia rodzinnego do wysokości przysługującego mu zasiłku w państwie, w którym wykonuje pracę lub działalność gospodarczą.

Aby go uzyskać należy złożyć wniosek Antrag auf Kindergeld w właściwej Familienkasse przy Bundesagentur für Arbeit. Wniosek powinien być poświadczony przez pracodawcę.
Kindergeld przysługuje każdemu, kto podlega opodatkowaniu w Niemczech pracując lub prowadząc działalność gospodarczą powyżej 183 dni.

Wysokość tego zasiłku to:

– na dwoje pierwszych dzieci po 184 €
– na trzecie dziecko 190 €
– na czwarte i kolejne dzieci po 215 €

Kindergeld przysługuje zarówno na dzieci własne, adoptowane oraz pozostające pod opieką wnioskodawcy do ukończenia 18 roku życia. W przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat, warunkiem otrzymywania świadczenia rodzinnego jest kontynuacja nauki, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.

Kindergeld wypłacany jest również w okresie przerwy pomiędzy ukończeniem nauki w jednej szkole, a jej kontynuacją w innej placówce. Przerwa ta nie może być jednak dłuższa niż 4 miesiące. Kindergeld można też pobierać na dziecko do 21 roku życia, które nie kontynuuje już nauki lecz nie może znaleźć pracy.
Dziecko pełnoletnie może osiągać dodatkowe dochody i otrzymywać zasiłek, jednak dochody te nie mogą przekroczyć kwoty 7680 € w jednym roku kalendarzowym.

Child Benefit – zasiłek rodzinny w Wielkiej Brytanii

Przysługuje każdemu, kto ma pod swoją opieką dziecko w wieku do 17 lat.
Child Benefit uzyskamy jeżeli:

– dziecko nie ukończyło 16 tego roku życia
– dziecko ma więcej niż 16 lat, ale nadal się uczy
– dziecko jest w wieku 16-17 lat, ukończyło szkołę, ale nie pracuje i jest zarejestrowane, jako osoba bezrobotna

Zasiłek na dziecko można otrzymać nawet, jeśli dziecko mieszka w innym miejscu, pod warunkiem, że:

– płacimy za utrzymanie swojego dziecka
– płacimy kwotę na utrzymanie zbliżoną do zasiłku, jaki otrzymujemy na dziecko
– nie otrzymujemy zasiłku na dziecko

Oczywiście takim przypadku zasiłek może otrzymywać tylko jedna osoba.

Income Support – zasiłek dochodowy w Wielkiej Brytanii

Można się o niego ubiegać w przypadku braku wystarczającej ilości pieniędzy aby móc opłacić koszty utrzymania, a nie możemy wykonywać pracy w pełnym wymiarze godzin.

Warunkiem ubiegania się o zasiłek dochodowy jest:

– jeśli jest się osobą w przedziale wiekowym od 16 do 59 roku życia
– w przypadku bycia rodzicem samotnie wychowującym dziecko
– osobie zarejestrowanej, jako osoba chora lub niepełnosprawna
– opiekującemu się osobą starszą lub chorą
– jeżeli oszczędności nie przekraczają 16.000 £
– pozostaje się na terenie Wielkiej Brytanii
– jeżeli pracuje się mniej niż 16 godzin w tygodniu lub pozostaje bez zatrudnienia

W przypadku opiekowania się dzieckiem upośledzonym fizycznie lub umysłowo, które nie przekroczyło 16 lat, można ubiegać się o zasiłek Disability Living Allowence.
Opiekując się nie swoim dzieckiem, jest się uprawnionym do zasiłku Guardians Allowence.
Aby otrzymać zasiłek dochodowy Income Support, trzeba mieć minimum 16 lat.

Statutory Maternity Pay – (SMP) – zasiłek dla matek spodziewających się dziecka, ustawowy zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę

Jest to pomoc wypłacana cotygodniowo, która zastępuje normalne zarobki, aby wspomóc matkę podczas urlopu przed i po porodzie.

Warunki otrzymania zasiłku macierzyńskiego:

– jeśli jest się zatrudnioną przez tego samego pracodawcę nieprzerwanie przez okres przynajmniej 26 tygodni, przed 15 tygodniem spodziewanego terminu porodu
– minimalne dochody powinny być na poziomie 97 £ tygodniowo

Jeśli nie spełnia się powyższych kryteriów uprawniających do otrzymania zasiłku SMP, bądź pracodawca odmówił wypłacania SMP i/lub żaden z pracodawców nie może wypłacić zasiłku, a jest się zatrudnioną w wielu miejscach, można starać się o zasiłek Maternity Allowance.

W tym celu powinno się:

– poinformować swojego pracodawcę, od kiedy chce się pobierać zasiłek, przy czym należy to zrobić przynajmniej 28 dni przed terminem rozpoczęcia pobierania zasiłku

W przypadku zbyt późnego poinformowania pracodawcy o tym fakcie, może on odmówić wypłacania SMP.

– przedstawić dokument medyczny, poświadczający przewidywany termin porodu.

Jeśli powyższe kryteria do otrzymywania zasiłku SMP są spełnione, będzie on wypłacany:

– przez okres pierwszych 6 tygodni w kwocie stanowiącej 90% średnich zarobków tygodniowych brutto
– przez kolejne 33 tygodnie według standardowej kwoty 124,88 £ lub 90% średnich tygodniowych zarobków brutto

Zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę maksymalnie przez okres 39 tygodni.

Maternity Allowance – zasiłek macierzyński

Osoba zatrudniona lub taka, która nie może starać się o Statutory Maternity Pay, może wystąpić o Maternity Allowence.

Warunki otrzymania tego zasiłku:

– trzeba być osobą zatrudnioną, której jednak nie przysługuje Statutory Maternity Pay
– być zarejestrowaną, jako osoba samozatrudnioną i płacącą drugą klasę składek na ubezpieczenie lub posiadać certyfikat zwalniający z płacenia tych składek z tytułu niskich zarobków
– do niedawna było się osobą zatrudnioną lub samozatrudnioną
– być zatrudnioną lub samozatrudnioną przez okres co najmniej 26 tygodni
– zarabiać co najmniej 30 £ przez okres 13 tygodni w trakcie okresu próbnego

Ile można otrzymać z tytułu uprawnienia do otrzymania zasiłku macierzyńskiego?

Średnio jest to kwota 124.88 £ tygodniowo lub 90 % średnich tygodniowych zarobków brutto.
Zasiłek jest wypłacany przez maksymalnie 39 tygodni.

Sure Start Maternity Grant – dopłata dla matek o niskich dochodach, angielski odpowiednik polskiego becikowego

W przypadku niskiego dochodu, Sure Start Maternity Grant, stanowi pomoc finansową w kosztach związanych z narodzeniem dziecka i wyprawką dla niego. Świadczenie to jest wypłacane z opieki socjalnej i potrzeba go zwracać.
Można starać się o dopłatę dla matek o niskich dochodach, osoba zainteresowana lub jej partner otrzymuje jedno z następujących świadczeń:

– zasiłek dochodowy dla osób o niskich przychodach
– zasiłek dla bezrobotnych
– wyrównanie do emerytury
– zasiłek na dziecko

Zasiłek przysługuje również, kiedy jest się w ciąży i spodziewa się dziecka w ciągu 11 tygodni lub dziecko urodziło się w przeciągu ostatnich 3 miesięcy.

Zasiłek otrzymuje się w wysokości 500 £ na każde dziecko. Na wysokość świadczenia nie mają wpływu posiadane oszczędności.

Statutory Paternity Pay – ustawowo wypłacany przez pracodawcę zasiłek ojcowski

Ojciec w przypadku, kiedy jego żona lub partnerka urodzi dziecko lub wspólnie adoptują dziecko, może starać się o ustawowy zasiłek ojcowski, wypłacany przez pracodawcę. Jest to zasiłek, który ma pomóc ojcu dziecka wziąć urlop, aby zająć się jego matką i nowo narodzonym dzieckiem.

Warunki otrzymania ustawowego zasiłku ojcowskiego:

– należy być biologicznym lub adopcyjnym ojcem dziecka bądź mężem, czy partnerem matki dziecka i chcieć ponosić odpowiedzialność za jego wychowanie
– kontynuować zatrudnienie u tego samego pracodawcy, bez przerwy przez przynajmniej 26 tygodni przed 15 tygodniem wyznaczonego terminu porodu
– kontynuować zatrudnienie u tego samego pracodawcy, bez przerwy, do dnia narodzin dziecka
– zarabiać średnio nie mniej, niż 97 £ tygodniowo

Pracodawca będzie wypłacał zasiłek SPP tak samo, jak wypłatę tygodniową.
Jest to świadczenie traktowane, jako normalna płaca, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie National Insurance.

Jeśli spełnia się kryteria uprawniające do otrzymania tego świadczenia, należy:

– poinformować swojego pracodawcę, od kiedy chce się pobierać zasiłek i wziąć wolne do 15 tygodnia spodziewanego terminu rozwiązania ciąży                                           – jeśli zmieni się zdanie, należy poinformować o tym swojego pracodawcę z 28 dniowym wyprzedzeniem

Jeśli ma się więcej niż jedna pracę, można uzyskać taki zasiłek od każdego pracodawcy.

Housing Benefit – zasiłek mieszkaniowy

Jeżeli mieszka się w wynajmowanym mieszkaniu, można starać się o pomoc w płaceniu czynszu, ubiegając się o Housing Benefit.
Jest to wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że zasiłki te przysługują, jeśli zarabia się mniej niż z góry określona kwota.

Są jednak zasady, które obowiązują wszystkich, ubiegających się o zasiłek mieszkaniowy.

– nie można mieć oszczędności większych niż 16.000 £
– nie można otrzymać zasiłku, jeśli wynajmuje się mieszkanie od członka bliskiej osoby
– nie można studiować w pełnym wymiarze godzin
– jeżeli mieszka się z partnerem, tylko jedna osoba może otrzymać zasiłek mieszkaniowy
– jeśli ma się poniżej 25 lat, dostanie się zasiłek tylko wtedy, gdy wynajmuje się pokój lub łóżko, nie całe mieszkanie